KOŁO DZIEWCZĄT
 

 

 

PLAN   PRACY   UCZNIOWSKIEGO

KLUBU  SPORTOWEGO

 

GRUPA  Dziewcząt

w Szkole Podstawowej

w wiślicy

rok szkolny   2011/2012

opiekun :  Przemysław Gruchała


I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

 

Plan pracy Uczniowskiego Klubu Sportowego powstał w oparciu o doświadczenia z lat poprzednich i wnioski sformułowane na zebraniach . Jest on efektem potrzeb uczniów , którzy wykazują dużą aktywność po zajęciach lekcyjnych ..

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego odbywa się w kilku grupach realizowanych zadań. Członkowie Klubu uczestniczą we wszystkich jego statutowych działaniach. Są to następujące grupy zadań:

v  Działalność bieżąca:

·         uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczych i wyborze władz Klubu;

·         prowadzenie korespondencji i kontaktów z Departamentem Strategii Rozwoju Sportu w Ministerstwie Sportu , Szkolnym Związkiem Sportowym, związkami sportowymi  w sprawie imprez, szkoleń i pomocy sprzętowej;

·         współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Wiślicy , Urzędem Gminy w Wiślicy, Ludowym Klubem Sportowym „GRÓD” Wiślica  i sponsorami;

·         prowadzenie dokumentacji klubowej i klubowej strony internetowej;

 

v  Szkolenie

·         technika i taktyka zespołowych gier sportowych;

·         technika lekkoatletyczna i kształtowanie motoryki;

 

Rywalizacja międzyszkolna

·         uczestnictwo w zawodach według kalendarza Szkolnego Związku Sportowego;

·         rywalizacja z okolicznymi UKS-ami w ramach kontaktów międzyklubowych.

 

v  Organizacja imprez własnych

·         rajdy piesze i rowerowe;

·         wycieczki autokarowe;

·         turnieje międzyklasowe;

·         turnieje międzyszkolne

 

v  Zagospodarowanie obiektów i sprzętu

·   systematyczne i bieżące prace konserwatorskie przy obiektach i sprzęcie sportowym;


 

 

 

 

II. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Działalność bieżąca:

termin

q uczestnictwo
w zebraniach sprawozdawczych i wyborze władz Klubu

ü zaplanowanie pracy UKS na rok szkolny 2008/09;

ü zatwierdzenie Planu Pracy na walnym zebraniu;

 

wrzesień ‘08

wrzesień ‘08

 

q prowadzenie dokumentacji klubowej

ü prowadzenie mini-księgowości, dokumentacji treningu, tabel progresji wyników.

cały rok

q prowadzenie korespondencji
w sprawie imprez, szkoleń i pomocy sprzętowej

ü nawiązanie kontaktu z Departamentem Strategii Rozwoju Sportu w Ministerstwie Sportu i wysłanie podań o pomoc sprzętową;

ü udział w przeprowadzanych szkoleniach.

Cały rok

 

 

na bieżąco

q współpraca
z Urzędem Gminy w Wiślicy
i sponsorami

ü bieżąca współpraca z UG w Wiślicy

ü podtrzymywanie kontaktów ze sponsorami.

cały rok

q prowadzenie szkolnej gazetki sportowej

ü włączenie w prowadzenie gazetki poszczególnych zespołów klasowych.

cały rok

q prowadzenie klubowej strony internetowej

ü umieszczanie na stronie aktualnych informacji o sukcesach Klubu, nagłaśnianie osiągnięć zawodników.

cały rok

 

 

Szkolenie

termin

q technika i taktyka zespołowych gier sportowych

ü prowadzenie zajęć w zakresie ZGS w formie rekreacyjnej oraz współzawodnictwa.

cały rok

q technika lekkoatletyczna
i kształtowanie motoryki

ü przygotowanie do udziału w rywalizacji poprzez ćwiczenia motoryki i techniki biegów, skoków
i rzutów.

cały rok

q nauka pływania

ü organizacja cyklicznych wyjazdów na basen

cały rok

q turystyka kwalifikowana rowerowa.

ü zorganizowanie rajdów rowerowych po najbliższej okolicy  wiosną;

 

         -maj

 

 

 

 

 

Rywalizacja międzyszkolna

 

 

termin

q uczestnictwo w zawodach według kalendarza Szkolnego Związku Sportowego

ü uczestniczenie w rywalizacji międzyszkolnej prowadzonej przez SZS

cały rok

q rywalizacja z okolicznymi UKS-ami w ramach kontaktów międzyklubowych

ü zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych pomiędzy członkami innych UKS - okolicznymi klubami w tenisie stołowym i mini piłce nożnej

cały rok

 

 

Organizacja imprez własnych

termin

q rajdy piesze i rowerowe

ü jak w dziale „Szkolenie”

maj

q turnieje międzyklasowe

ü zorganizowanie zawodów wewnątrzszkolnych w :

·         piłce nożnej

·         tenisie stołowym

 

cały rok

q Tydzień Sportu Szkolnego

ü Przygotowanie i przeprowadzenie imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Tygodnia Sportu Szkolnego.

luty

czerwiec

 

 

Zagospodarowanie obiektów i sprzętu

termin

q bieżące prace konserwatorskie przy obiektach
i sprzęcie sportowym

ü systematyczna kontrola stanu używanego sprzętu;

ü wykonywanie bieżących napraw i konserwacji;

ü zagospodarowanie nowo oddanej  małej sali i zaplecza;

ü prace przygotowawcze na boisku szkolnym.

cały rok

     

III. TEMATYKA ZAJĘĆ

 

lekkoatletyka

atletyka terenowa

piłka nożna

siatkówka

koszykówka

unihokej

tenis stołowy

Zaprawa ogólnorozwojowa z akcentem szybkości, skoczności i wytrzymałości.

Zabawy szybkościowe i skocznościowe w terenie.

Podania i przyjęcia piłki.

Odbicia piłki w postawie siatkarskiej

Doskonalenie umiejętności technicznych.

Doskonalenie umiejętności technicznych.

Podanie i odbiór zagrywki.

Start niski z przyspieszeniem. Bieg sprinterski (60 m).

Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód.

Indywidualne ćwiczenia techniki.

Zagrywka tenisowa zza linii 6m.

Proste zwody koszykarskie.

Prowadzenie piłki slalomem. Strzał po prowadzeniu.

Przebicie atakujące forhendem i bekhendem.

„Pędzel płotkarski”. Pokonywanie niskich płotków.

Marszobieg na dystansie 1000 m.

Prowadzenie piłki dwójkami i slalomem.

Doskonalenie odbić siatkarskich.

Rzut z biegu i po kozłowaniu – doskonalenie.

Rozegranie piłki w ataku. Gra w obronie.

Podcięcie przy grze defensywnej.

Bieg średni (300 m).

 

Atletyka terenowa na śniegu.

Przyjęcie piłki różnymi częściami ciała.

Wystawienie piłki w przód.

Zasłony koszykarskie.

Gra szkolna.

Ćwiczenia w dwójkach.

Bieg długi (1000 m dz, 1500 m chł.).

Ćwiczenia z płotkami w terenie.

Strzał do bramki – doskonalenie.

Współpraca w zespole trójkowym.

Koszykarskie „małe gry”.

Międzyklasowy turniej unihokeja

Międzyklasowy turniej tenisa stołowego – single.

Skok w dal z wymierzonego rozbiegu

Cross terenowy.

Stosowanie poznanych elementów w grze.

„Małe gry”.

Gra szkolna.

.

Międzyklasowy turniej tenisa stołowego – deble.

Skok wzwyż techniką naturalną.

Sztafetowe biegi przełajowe – rywalizacja międzyklasowa.

Gra szkolna.

Gra szkolna.

Międzyklasowy turniej „trójek” koszykarskich.

 

 

Rzut piłeczką palantową prawą i lewą ręką.

Terenowy tor przeszkód.

Gra właściwa.

Międzyklasowy turniej siatkarski.

Podania piłki z przed klatki piersiowej

 

 

Międzyklasowy turniej lekkoatletyczny

Rzuty różnymi przedmiotami do celu i na odległość.

Międzyklasowy turniej piłkarski.

 

 

 

 


 

IV. KRYTERIA SUKCESU

Działalność bieżąca:

·      uczestnictwo w pracach Klubu;

ü aktywne i systematyczne włączanie się członków Klubu
w realizację zadań statutowych;

ü uczestniczenie w zebraniach;

ü wybór władz i przyjęcie sprawozdania z działalności

·      prowadzenie korespondencji i kontaktów

·      współpraca z Urzędem Gminy w Wiślicy  i sponsorami;

ü uczestniczenie w szkoleniach

ü podjęcie starań o wsparcie działalności Klubu

·      prowadzenie dokumentacji klubowej i klubowej strony internetowej;

ü systematyczne prowadzenie dzienników zajęć i treningu

ü prowadzenie mini-księgowości

ü czynna promocja Klubu i nagłaśnianie osiągnięć klubowych

·      prowadzenie szkolnej gazetki sportowej.

ü aktywna promocja sportu i zdrowego trybu życia na terenie szkoły

ü włączenie całej społeczności szkolnej w życie sportowe

Szkolenie

·      technika i taktyka zespołowych gier sportowych;

ü widoczne podniesienie umiejętności uczniów w zakresie ZGS

ü przygotowanie do pełnienia roli organizatora sportu wśród rówieśników

·      technika lekkoatletyczna i kształtowanie motoryki;

ü poprawa motoryki uczniów wykazana w testach
i sprawdzianach

·      nauka pływania;

ü nabycie umiejętności pływania przez uczniów

·      turystyka kwalifikowana rowerowa.

ü zapoznanie z formami aktywnej turystyki

ü rozbudzenie zamiłowań turystycznych i wrażliwości na piękno najbliższej okolicy

Rywalizacja międzyszkolna

·      uczestnictwo w zawodach według kalendarza Szkolnego Związku Sportowego;

ü objęcie rywalizacją międzyszkolną jak największej grupy uczniów

ü osiąganie coraz lepszych wyników sportowych

ü budzenie więzi ucznia ze szkołą

·      rywalizacja z okolicznymi UKS-ami w ramach kontaktów międzyklubowych.

ü podtrzymanie współpracy z okolicznymi UKS-ami

ü nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczniami z różnych miejscowości

ü lepsze przygotowanie do zawodów międzyszkolnych

 

 

                                        Organizacja imprez własnych

·      rajdy rowerowe;

ü  zorganizowanie i przeprowadzenie zaplanowanych imprez klubowych

ü  włączanie się wszystkich członków w organizację imprez

ü  satysfakcja z własnych dokonań

·      turnieje międzyklasowe;

·      Tydzień Sportu Szkolnego;

·      Turnieje międzyszkolne

Zagospodarowanie obiektów i sprzętu

·      prace konserwatorskie przy obiektach i sprzęcie sportowym;

ü  reorganizacja bazy sportowej w związku z otwarciem nowej małej sali gimnastycznej

ü  przygotowanie boiska szkolnego

ü  dobry stan powierzonego sprzętu sportowego

LISTA UCZNIÓW  ZAPISANYCH  W UCZNIOWSKIM KLUBIE SPORTOWYM

GRUPA DZIEWCZĄT:

1.      BUCZAK   Karina                       VI B

2.      BORKOWSKA   Katarzyna         VI B

3.      BONDAR   Klaudia                    VB

4.      BORZĘCKA   Gabryela              VI  A

5.      BORZĘCKA  Ilona

6.      BORZĘCKA  Natalia

7.      DRYJA  Klaudia                          VB

8.      DYNIA  Karolina                        VI  A

9.      JUSZCZYK  Dominika                 VI  A

10.  JANIEC  Aneta                            V  B

11.  KABAT  Małgorzata                   V  B

12.  KOZŁOWSKA  Renata                 V  B

13.  KOWAL  Wiktoria                       VI A

14.  KUCHARSKA   Justyna                 VI B

15.  LASAK   Beata                              V B

16.  MĄCZNIK   Karolina                     VI A

17.  NOWAK   Paulina                         VI A

18.  PIENIAS   Paulina                          VI  B

19.  STOJEK   Ilona                               VI  B

20.  SZOSTAK  Karolina                        VI  B

21.  SOJA  Beata                                   VI  A

22.  WOJCIESZAK   Małgorzata            VI  B

Opiekun:

Przemysław  Gruchała

Zajęcia odbywają się następująco:

Wtorek  :      13.25 ------  15.50

Czwartek  :   13.25  -----  15.50

Reklama
 
NAJBLIŻSZE IMPREZY SPORTOWE
 
"MINI - MUNDIAL" - Turniej piłki nożnej chłopców klasy IV-VI - BUSKO - ZDRÓJ

"Z podwórka na stadion" - Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców klasy IV - eliminacje powiatowe BUSKO-ZDRÓJ

" ZŁOTE TRAMPKI " - Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców WIŚLICA

" Turniej piłki nożnej o Puchar Koziołka Matołka dziewcząt i chłopców 16.06.2014
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (1 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=