STATUT
Statut
 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Podgrodzie”
 
przy Szkole Podstawowej w Wiślicy.
 
 
 
 
 

    Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania Uczniowskiego Klubu Sportowego stanowią:

 

1.    Prawo międzynarodowe i ratyfikacje międzynarodowe,

2.    art.12 i 58 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.

3.    Ustawa z dn. 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z późniejszymi zmianami,

4.    Ustawa z dn. 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.

 
 
 
 
 
 
Rozdział I
 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

 
 
 

§ 1

 

Uczniowski Klub Sportowy „Podgrodzie” zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

 

§ 2

 
 1. Terenem działania Klubu jest Gmina Wiślica i okolice.
 2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa w Wiślicy.
 

§ 3

 

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.7 ust.4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej

i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 

Klub działa zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej, ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawą o Systemie Oświaty oraz własnym statutem.

 

Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 

§ 5

 

Klub używa pieczęci, godła, flagi odznak i znaczników organizacyjnych zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

 
 
 
 
Rozdział II
 
Cele i środki działania
 
Celem Klubu jest:
 
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 
 

§ 7

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

§ 8

 

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 
 
 
 
 
 
Rozdział III
 
Członkowie ich prawa i obowiązki.
 
 

§ 9

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 

§ 10

 
 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację, uiszczą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą prawnych opiekunów.
 
 

§ 11

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy

           Prawo o Stowarzyszeniach.

 1. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 2. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 3. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 

§ 12

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

 
 

§ 13

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w walnych Zebraniach Klubu.
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
 
 

§ 14

 

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu i Uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne zebranie Klubu.
 
 

§ 15

 

Członkowstwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

- umyślnego naruszenia postanowień Statutu,

- nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 m-cy.

- działania na szkodę Klubu

     3.   Rozwiązania się Klubu .

 
 
 
 
Rozdział IV
 
Władze Klubu
 
 
 

§ 16

 

1. Władzami Klubu są:

 a) Walne Zebranie Klubu.
 b) Zarząd Klubu.
 c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz trwa 2 lata. Wybór Władz następuję w tajnym głosowaniu lub jawnym w zależności od decyzji Walnego zebrania Klubu.

3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 17

 

1.    Walne Zebranie Klubu jest najwyższa władza Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.    Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu jest zwoływane przez Zarząd raz na dwa lata.

3.    Walne Sprawozdanie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.

4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

5.   Nadzwyczajne walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu                  

      miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla                                                        których zostało zwołane.

 
 

§ 18

 

1. Do wyłącznej Kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 

a)    uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)    uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu

d)    wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

e)    podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązania Klubu

f)     ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

g)    rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 
 
 

§ 19

 

1.    Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2.    Zebrania zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby , nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.

3.    Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4.    W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

 
 

§ 20

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
 3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
 4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.
 
 

§ 21

 
 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
 
 

§ 22

 
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a)    przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b)    wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c)    składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,

d)    składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień, przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Klubu,

e)    występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami klubu działań Zarządu.

 
 

§ 23

 
 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością (2/3) głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
 
 

§ 24

 

W przypadku powstania wakatu w zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział V
 
Wyróżnienia i kary.
 

§ 25

 
 

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia

      i nagrody.

zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

 
 

§ 26

 
 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzania następujących kar:

a)    upomnienia

b)    nagany

c)    zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy

d)    wykluczenia z Klubu

 
 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się od Walnego zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
 
 

Rozdział VI

 

Majątek i fundusze Klubu.

 

§ 27

 
 
 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:

a)    składki członkowskie,

b)    darowizny i zapisy,

c)    dotacje za zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

d)    dotacje za zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

e)    dochody z majątku,

f)     inne wpływy

 
 
 
 
 

§ 28

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 
 
 
 

Rozdział VII

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 29

 
 
 

Zmiany Statutu klubu wymagają uchwały Walnego zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 
 

§ 30

 
 

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością (2/3) głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 
Reklama
 
NAJBLIŻSZE IMPREZY SPORTOWE
 
"MINI - MUNDIAL" - Turniej piłki nożnej chłopców klasy IV-VI - BUSKO - ZDRÓJ

"Z podwórka na stadion" - Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców klasy IV - eliminacje powiatowe BUSKO-ZDRÓJ

" ZŁOTE TRAMPKI " - Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców WIŚLICA

" Turniej piłki nożnej o Puchar Koziołka Matołka dziewcząt i chłopców 16.06.2014
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (14 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=